تیپ پلان طبقه سوم تا نهم

بازدید : 140   |      

کلینیک‌های ویژه پزشکان متخصص در این طبقه مستقرشده و هر طبقه دارای واحدهایی با متراژ 82، 105، 108، 115 و دو واحد 91 مترمربعی است که امکان تجمیع هر یک از این واحدها با دیگری بدون تغییر در سامانه‌های کنترلی، تأسیساتی و برقی پروژه پیش بی شده است.

کلینیک‌های ویژه پزشکان متخصص در این طبقه مستقرشده و هر طبقه دارای واحدهایی با متراژ 82، 105، 108، 115 و دو واحد 91 مترمربعی است که امکان تجمیع هر یک از این واحدها با دیگری بدون تغییر در سامانه‌های کنترلی، تأسیساتی و برقی پروژه پیش بی شده است.

در طبقه 3 ساختمان با درنظرگرفتن ایجاد فضای سبز در نقشه‌های اجرایی، ایجاد محیطی صمیمانه و اختصاصی برای پزشکان فراهم آمده تا ضمن بهره گرفتن از خدمات کافی‌شاپ موجود در این طبقه امکان برگزاری جلسات خصوصی میسر گردد.